ANBI Informatie

Dit beleidsplan van Stichting SteunSoul omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in het beheer van fondsen.
Dit plan is opgesteld in het kader van de zogenaamde ANBI-regeling.

1. Profiel van Stichting SteunSoul

Stichting SteunSoul is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81685041. De stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt niet het maken van winst. Het fiscale nummer is 862181082.

2. Doelstelling Stichting SteunSoul

Stichting SteunSoul heeft als doelstelling het verlenen van financiële steun op filantropische grondslag, daar, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig en verantwoord is.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van steun aan particulieren in Nederland die tijdelijk in zwaar weer verkeren, vooral als gevolg van een scheiding of destructieve relatie in andere vorm.

3. Activiteiten

De bestuursleden van Stichting SteunSoul, danwel de directeur, voeren de volgende activiteiten uit:
Het behandelen van de binnen gekomen aanvragen. Dit gebeurt via email en eens kwartaal via Zoom. Het bestuur besluit een aanvraag geheel, gedeeltelijk of niet te honoreren voor uitkering.
De gehonoreerde aanvragen worden gearchiveerd, het gehonoreerde bedrag wordt in het schema hieronder geadministreerd en uitbetaald.
Aanvragen worden behandeld zodra deze binnenkomen (er is immers dringende financiële nood), echter, het bestuur streeft er naar de giften te verspreiden over het gehele jaar.
Gestreefd wordt per persoon eenmalig een gift te doen van maximaal 2.500 euro.
Een maal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden. In deze vergadering wordt de jaarruimte (dat wil zeggen, de in dat jaar beschikbare financiën voor uitkering) vastgesteld; tevens wordt vastgesteld of het beleid ten aanzien van het honoreren en uitbetalen van aanvragen herzien dient te worden.

4. Selectiecriteria aanvragen

Aanvragen worden gehonoreerd mits er voldoende financiële middelen zijn aan personen die voldoen aan de volgende criteria:

  • De aanvrager verkeert onverwacht en tijdelijk in financiële moeilijkheden wegens scheiding en kan dit aantonen.
  • De aanvrager verkeert onverwacht en tijdelijk in financiële moeilijkheden wegens ziekte.
  • De aanvrager verkeert in financiële moeilijkheden wegens een situatie van cohesieve control.
  • De aanvrager verkeert tijdelijk in financiële moeilijkheden vanwege onvoorziene omstandigheden waar hij of zij machteloos tegenover staat.
  • De aanvrager kan middels een inkomsten- en uitgave overzicht of op een andere manier aantonen dat de gewenste middelen om in eigen kracht te kunnen komen niet voorhanden zijn.
  • De aanvrager heeft geen familieleden of vrienden die de noodsituatie voldoende kunnen verlichten; of hij/zij heeft reden hiertoe geen verzoek te willen of kunnen doen.
  • Er is zicht op betere financiële tijden, waarbij de gift vanuit Stichting SteunSoul een duidelijke bijdrage levert aan de weg daarnaartoe.
  • De aanvrager is mogelijk bereid vrijwillig en uit eigen beweging in betere tijden een gift te doen aan Stichting SteunSoul om zo bij te dragen aan de ondersteuning van anderen.
  • De aanvrager is ouder dan 18 jaar.

Aanvragen worden behandeld op first come first serve basis.

5. Financiële gegevens

Het financiële jaarverslag is hier te downloaden.

6. Beheer van de gelden

Gestreefd wordt de jaarlijkse giften aan Stichting SteunSoul te honoreren aan diverse aanvragers.
De bestuurders, alsmede de directie, van Stichting SteunSoul genieten geen beloning of vergoeding voor het verrichten van hun activiteiten ten behoeve van de stichting.
De stichting stelt jaarlijks een jaarverslag op.
Het rekeningnummer van de stichting voor giften is NL72 RABO 0365 8679 18 t.n.v. Stichting SteunSoul te Amsterdam.
De indirecte kosten worden zo minimaal mogelijk gehouden en hebben louter betrekking op uitgaven voor bankadministratie- en overboekingskosten, kosten van boekhouding en controle daarop, website kosten, eventuele reiskostendeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties.

7. Besteding van de giften

De stichting zal de ontvangen giften conform de statutaire doelstelling feitelijk besteden aan haar doelstellingen.
Gestreefd wordt de jaarlijkse beheerkosten onder de 5% van het bedrag te houden dat aan het algemeen nut wordt besteed.

Scroll naar boven