ANBI Informatie

Het beleidsplan (zie punt 5.) van Stichting SteunSoul omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting en geeft inzicht in het beheer van fondsen.

Dit plan is opgesteld in het kader van de zogenaamde ANBI-regeling.

1. Profiel van Stichting SteunSoul

Stichting SteunSoul houdt kantoor te Schimmelstraat 32 hs, 1053 TH Amsterdam en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 81685041. De stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt niet het maken van winst. Het fiscale nummer is 8621.81.082.

2. Doelstelling Stichting SteunSoul

Stichting SteunSoul heeft als doelstelling het verlenen van financiële steun op filantropische grondslag, daar, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig en verantwoord is.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van steun aan particulieren in Nederland die tijdelijk in zwaar weer verkeren, vooral als gevolg van een scheiding.

3. Activiteiten

De bestuursleden van Stichting SteunSoul voeren de volgende activiteiten uit:

 • Het behandelen van binnengekomen aanvragen. Dit gebeurt via email en eens kwartaal via Zoom. Het bestuur besluit een aanvraag geheel, gedeeltelijk of niet te honoreren voor uitkering.
 • Aanvragen worden behandeld zodra deze binnenkomen, echter, het bestuur streeft er naar de giften te verspreiden over het gehele jaar.
 • Een maal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden. In deze vergadering wordt de jaarruimte (dat wil zeggen, de in dat jaar beschikbare financiën voor uitkering) vastgesteld; tevens wordt vastgesteld of het beleid ten aanzien van het honoreren en uitbetalen van aanvragen herzien dient te worden.

4. Selectie criteria

Aanvragen worden gehonoreerd mits er voldoende financiële middelen zijn aan personen die voldoen aan de volgende criteria:

 • De aanvrager verkeert onverwacht en tijdelijk in financiële moeilijkheden wegens scheiding en/of door ziekte; en/of vanwege onvoorziene omstandigheden waar hij of zij machteloos tegenover staat. Zij of hij kan dit aantonen.
 • De aanvrager heeft geen familieleden of vrienden die de noodsituatie voldoende kunnen verlichten of de aanvrager heeft reden waarom hij/zij hier geen verzoek toe kan of wil doen.
 • Er is zicht op betere financiële tijden, waarbij de gift via Stichting SteunSoul een duidelijke bijdrage levert aan de weg daarnaartoe; de aanvrager is mogelijk bereid op vrijwillige basis en uit eigen beweging in betere tijden een eigen gift te doen aan Stichting SteunSoul waarmee anderen weer ondersteund kunnen worden.
 • De aanvrager is ouder dan 18 jaar.  

5. Beleidsplan en financiële gegevens

Voor het volledige beleidsplan en de financiële gegevens van Stichting SteunSoul, klik hier.

6. Beheer van de gelden

 • Gestreefd wordt de jaarlijkse giften aan Stichting SteunSoul te honoreren aan diverse aanvragers, een gift per aanvrager.
 • De bestuurders van Stichting SteunSoul genieten geen beloning of vergoeding voor het verrichten van hun activiteiten ten behoeve van de stichting.
 • De stichting stelt jaarlijks een jaarverslag op.
 • Het rekeningnummer van de stichting voor giften is NL72 RABO 0365 8679 18 t.n.v. Stichting SteunSoul te Amsterdam.
 • De indirecte kosten worden zo minimaal mogelijk gehouden en hebben louter betrekking op uitgaven voor bankadministratie- en overboekingskosten, kosten van boekhouding en controle daarop, website kosten, eventuele reiskostendeclaraties en overige kleine onkostendeclaraties ten behoeve van beheer van de stichting.

7. Besteding van de giften 

 • De stichting zal de ontvangen giften conform de statutaire doelstelling feitelijk besteden aan haar doelstellingen.
 • De stichting streeft ernaar de beheerkosten niet meer dan 5% te laten zijn van de giften die gedaan worden aan het algemene nut.

Stichting SteunSoul is mede tot stand gekomen dankzij een gulle gift van een man die lange tijd de liefdespartner van de oprichtster was. Zij is hem daarvoor dankbaar.