Disclaimer

Stichting SteunSoul, met KvK-nummer 81685041, hierna “Stichting SteunSoul” wil u hartelijk welkom heten op Stichting SteunSoul.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Stichting SteunSoul kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Stichting SteunSoul zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Stichting SteunSoul zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Stichting SteunSoul is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Stichting SteunSoul verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Stichting SteunSoul tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Stichting SteunSoul dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar StichtingSteunSoul@gmail.com.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Stichting SteunSoul of die van licentiegevers. Stichting SteunSoul behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via StichtingSteunSoul@gmail.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Stichting SteunSoul per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Stichting SteunSoul weten via StichtingSteunSoul@gmail.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Stichting SteunSoul verplicht is tot enige schadevergoeding.

Stichting SteunSoul behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluitting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Het is niet toegestaan om (delen van) deze disclaimer te kopieren zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting SteunSoul.

Scroll naar boven